Жаңа бағдарлама Информатика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған


Күнтізбелік-тақырыптықжоспар
Пән: Информатика

8 сынып

Апта Сабақтыңтақырыбы Оқумақсаты
1 тоқсан
8.1А- бөлім.Компьютер мен желілердіңтехникалықсипаттамалары
1 Ақпараттыөлшеу 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану
2-3 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 8.1.1.1-қарапайымдеңгейіндепроцессордыңқызметінжәнеоныңнегізгісипаттамасынтүсіндіру
4-5 Компьютерлікжүйелер 8.1.3.1-желілің өткізуқабілетінанықтау
8.1В-бөлім. Денсаулық және қауіпсіздік
6 Компьютер пайдаланудыңкеріаспектілері 8.4.1.1 -адамағзасынатүрліэлектрондықұрылғылардыңәсерітуралымысалкелтіружәнеқорғанутәсілдерінтиімдіқолдану
7 Желідегіқауіпсіздік 8.4.2.1-желіқолданушыларыныңқауіпсіздігінқамтамасызетуережелерінсақтау
8 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
2 тоқсан
8.2А бөлім. Ақпараттыэлектрондыкестелердеөңдеу
9 Статистикалықмәліметтер 8.2.2.2-абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану
8.2.2.1-электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі типі мен форматын қолдану
10-11 Кіріктірілгенфункциялар 8.2.2.3 — электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
12-13 Қолда бар ақпараттың негізіндегі болжам 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
14-15 Қолданбалыесептердішешу 8.2.2.3-электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
8.2.2.1-электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі мен форматын қолдану
8.2.2.4-кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу
16 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
3 тоқсан
8.3А-бөлімПрограммаларжасаудыңкіріктірілгенорталары
17 Программалыққамтамасызетудіңжіктелуі 8.1.2.1 -жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету және программалау жүйесін ажырату

18 Программа жасаудыңкіріктірілгенортасыныңқұрамдасбөліктері 8.3.3.2-программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңкомпоненттерінбілужәнеқолдану
19 Таңдау операторы 8.3.3.1 -таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану
20 Параметрлі цикл 8.3.3.1-таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану
21-22 Соңғышартты цикл 8.3.3.1 -таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану
23-24 Алғышартты цикл 8.3.3.1-таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану
25-26 Жолтартуалгоритмі 8.3.2.1-қадамның жол тартуын жүзеге асыру
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
4 тоқсан
8.4А -бөлім Өңдеудің кіріктірілген ортасында тапсырмаларды шешу
27-28 Біз бұл тапсырманы шеше аламыз ба? 8.3.1.1- программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
29-30 Берілгентапсырманышешуүшінқандайқарапайымқадамдыжазааламыз? 8.3.1.1-өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.2.1- қадамның жол тартуын жүзеге асыру
31-32 Қадамнанбағдарламажазуғақалайөтеаламыз? 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану
8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану
33-34 Шешімдісынақтанөткізудіқалайжүзегеасырамыз? 8.3.1.1-өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.2.1-қадамның жол тартуын жүзеге асыру
34 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *