Обновленка Smiles 2 класс Grade КТП КТЖ Mid-term plan


Ағылшын тілінен 2 класқа арналған тақырыптық-күнтізбелік жоспарына
Түсінік хат

ТКЖ төмендегі негіздер бойынша құрастырылған:
— “ 2017-2018 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының жалпыға білім беру ұйымдарында білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы ”- Астана, 2017 жыл әдістемелік нұсқаулық хатына ( хаттама №5; 21 сәуір 2017 ж.) сәйкес;
— негізгі орта білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес 13 мамыр 2016 жыл N 292 Қазақстан Республикасының өкіметінің қаулысымен бекітілген;
-23.11.2016 жыл №668 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің приказымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламасы;
— «Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 27 қыркүйек 2013 жыл № 400 «Оқулықтар тізбесін, оқу әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің оның ішінде элктрондық жеткізгіштерін бекіту туралы» 04.04.2017 жыл №150. Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің приказымен бекітілген оқу басылымдары
Ағылшын тілі пәні бойынша 2 сыныпта оқу жүктемесінің көлемі аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды.
Ағылшын тілін меңгеру деңгейі 2 сынып үшін «кіре берісте»-towards A1, «шығу»- low A1.
Тақырыптық-күнтізбелік жоспар ОӘК «Smiles 2 for Kazakhstan» бойынша жасалды (авторлары: Вирджиния Эванс, Боб Оби, Наталья Мухамеджанова, 2017), БҒМ Қазақстан Республикасы пайдалануға ұсынды.
ОӘК «Smiles 2» МЖБС және 2-сыныпта білім беру мазмұнының жаңартылған бағдарламасына сәйкес жасалған. Берілген ОӘК бойынша жұмыстың мақсаты- сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық ойлау қабілетін, ынтасын қалыптастыру, қарым-қатынас дағдыларын дамыту, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. ОӘК логикалық, әдістемелік жағынан оқу материалы тақырыптарын дұрыс беруімен, қазіргі заманғы ғылыми, мәдени, технологиялық жетістіктерін көрсетуімен ерекшеленеді. Зерттеу әдістерінің негіздері, психологиялық жас ерекшеліктерін сақтау сәйкестігі, жазбаша сөйлеу ережесін сақтау, негізгі оқу материалын кеңейту және қосумен қамтамасыз ету, интерактивтілік және мультимедия кеңінен ұсынылған.
ОӘК «Smiles 2» 2- сыныпта ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес 9 бөлімнен тұрады, «НЗМ» АҚ әзірлеген және ұсынған.
All about me
My family and friends
My school
The world around us
Health and body
Tradition and customs
The natural environment
Travel
Ағылшын тілі пәні бойынша 2-сыныптағы толассыз тақырыптар реті келесідей:
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel
Оқушыларды бағалау формативті бағалау (әр сабақта) және жиынтық бағалау арқылы жүзеге асады:
Әр тоқсанда 2 жиынтық бағалау (әр бөлімнен бір ЖБ) және тоқсанда оқылған материал бойынша 1 жиынтық бағалау.

Пояснительная записка
к календарно-тематическому планированию по английскому языку для 2-го класса
КТП составлено на основе:
— Инструктивно-методического письма «Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017-2018 учебном году»- Астана,2017 год (протокол №5 от 21 апреля 2017);
— Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования (далее ГОСО РК-2016), утвержденного постановлением Правительства РК от 13 мая 2016 года №292;
-типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23.11.2016 года №668;
— учебных изданий, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесений изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки РК от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждений перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях» от 04.04.2017 года №150.
Объем учебной нагрузки во втором классе по предмету Английский язык составляет 2 часа в неделю, в учебном году 68 часов.
Уровень владения английским языком для 2 класса “на входе”- towards A1, “на выходе”- low A1.
Календарно-тематическое планирование составлено по УМК «Smiles 2 for Kazakhstan» (авторы: Вирджиния Эванс, Боб Оби, Наталья Мухамеджанова, 2017), рекомендованному к использованию МОН Республики Казахстан.
УМК «Smiles 2» был разработан в соответствии с ГОСО и программой обновленного содержания образования во 2 классе. Работа по данному УМК ставит целью развитие критического, творческого мышления, мотивации, формирование и развитие навыков общения формирование навыков функциональной грамотности. УМК отличается логичностью и методически оправданной подачей тем, учебного материала, отражает достижения современной науки, технологий, культуры. Широко представлены основы исследовательских методов, соблюдение соответствие психологическим возрастным особенностям, соблюдение правил письменной речи, обеспечение добавления и расширения основного учебного материала, интерактивности и мультимедиа.
УМК «Smiles 2» состоит из 9 модулей согласно программе обучения английскому языку во 2 классе, разработанной и рекомендованной АО НИШ.
All about me
My family and friends
My school
The world around us
Health and body
Tradition and customs
The natural environment
Travel
Сквозные темы по предмету Английский язык в 2 классе распределены данным образом:
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel
Оценивание учащихся осуществляется через формативное оценивание (на каждом уроке) и суммативное:
В каждой четверти 2 суммативных оценивания (одно СО по каждому разделу) и 1 суммативное оценивание по материалу, изученному в четверти.

Explanatory Note
to Calendar Thematic Plan for the 2d grade

Calendar Thematic Plan for the 2d grade is made on a basis:
— The instructive-methodological letter «About features of the organization of educational process at comprehensive schools of the Republic of Kazakhstan in 2017-2018 academic year» — Astana, 2017 (the protocol No. 5 of April 21, 2017);
— The state obligatory standard of the main secondary education (further GOSO RK-2016) approved by the resolution of the government of RK, May 13, 2016 No. 292;
— the standard teaching programs in general education approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan from 11/23/2016 of year No. 668;
— the list of educational editions approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «About changes and additions into the order of September 27, 2013 No. 400 «About the admission of the list of textbooks, educational and methodical complexes and other additional literature including electronic media» from 4/4/2017 years No. 150.
The number of academic hours in the second grade in the subject of English is 2 hours a week, 68 hours in academic year.
Level of proficiency in English for the 2nd grade «on an entrance» — towards A1, «at the exit» — low A1.
Calendar thematic planning is made on Teaching Complex «Smiles 2 for Kazakhstan» (authors: Virginia Evans, Bob Obi, Natalya Mukhamedzhanova, 2017), recommended for use by MES of the Republic of Kazakhstan.
Teaching Complex «Smiles 2» was developed according to GOSO and the program of the updated content of education for the 2nd grade. Work on this UMK is aimed at the development of critical, creative thinking, motivation, formation and development of communicative skills and formation of the skills of functional literacy. Teaching Complex is characterized by logicality and methodically justified way of introducing new material, reflects the achievements of modern science, technologies, cultures. Bases of research methods, observance compliance to psychological age features, observance of rules of a written language, ensuring addition and expansion of the main training material, interactivity and multimedia are widely presented in the Teaching Complex.
«Smiles 2» consists of 9 modules (according to the Course Plan for the 2nd grade developed and recommended by Autonomous Educational Organization «NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS».
All about me
My family and friends
My school
The world around us
Health and body
Traditions and customs
The natural environment
Travel
Threads in the subject English in the 2nd class are distributed in this way:
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
All about me My school Health and body The natural environment
My family and friends The world around us Tradition and custom Travel
Assessment of pupils is carried out through formative assessment (at each lesson) and summative assessment:
In each term there are 2 summative assessment (one for each Module) and 1 summative assessment at the end of the term.

2 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Календарно-тематический план для 2 класса
Calendar Thematic Plan for the 2d grade
2017-2018 оқу жылы/учебный год/academic year

Week Date Lesson Theme Lesson Objectives Use of English Home task
TERM 1
Unit 1. All About Me – 8 hours
1 1 Hello again p.4-5 2.L2, 2.S6, 2.R2, 2.W5, 2.W6 Greeting
Class activities AB Page 4
(at Teacher’s discretion)
2 Shapes and Colours p. 6-7 2.L2, 2.S6, 2.R2, 2.W5, 2.W6 Talking about shapes and colours AB Page 6
(at Teacher’s discretion)
2 3 What colour is it? p. 8-9 2.L1, 2.L2, 2.S2, 2.S4, 2.S8, 2.UE13 Talking about shapes and colours AB Page 7
(at Teacher’s discretion)
4 All about me p. 10-11 2.L1, 2.L2, 2.S2, 2.S4, 2.S8, 2.UE13 I can
I like wearing
My favourite colour
Making a poster AB Page 8
(at Teacher’s discretion)
3 5 A place in a Country p. 12-13 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Talking about places of interest
Types of art AB Page 9
(at Teacher’s discretion)
6 The Rainbow p. 14-15 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Reading and acting out a story AB Page 10-11
(at Teacher’s discretion)
4 7 Class Activities p. 16-17 2.L1, 2.S1, 2.UE1, 2.UE3 Checking colours, activities
Reading bl-/ fl- PB Page 118
(at Teacher’s discretion)
8 Summative Assessment for Unit 1 VC and GR of Module 1 Revise material learnt to prepare for Corrections

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *